Postopki legalizacije

 

 1. REDNI POSTOPEK PRIDOBITVE UPORABNEGA DOVOLJENJA (68.člen GZ)

Za kakšne objekte je predviden?

Postopek je predviden za novo zgrajene objekte z gradbenim dovoljenjem. Izvedba tega postopka ni potrebna za nezahtevne objekte, postopek za manj zahtevne objekte pa je poenostavljen.

Kako do uporabnega dovoljenja po tem postopku?

Investitor mora po dokončanju gradnje vložiti zahtevo za izdajo uporabnega dovoljenja, ki se vloži na obrazcu. Obrazec bo predpisan s posebnim pravilnikom do 17. 4. 2018.

Katera dokumentacija je potrebna?

Zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja se priložijo:

– izjave projektanta, nadzornika in izvajalca, da so dela dokončana, skladna z izdanim gradbenim dovoljenjem in da so izpolnjene predpisane bistvene zahteve;

– dokumentacija za pridobitev uporabnega dovoljenja z označenimi odstopanji od dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja;

– dokazilo o zanesljivosti objekta;

– če so bili v gradbenem dovoljenju določeni izravnalni ukrepi: opis njihove izvedbe in mnenje organizacije, pristojne za ohranjanje narave, o njihovem delovanju;

– program prvih meritev, če gre za objekt z vplivi na okolje in

– pri jedrskih in sevalnih objektih soglasje organa, pristojnega za jedrsko varnost, za začetek poskusnega obratovanja, kot ga določa predpis, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost.

 

 1. POSTOPEK PRIDOBITVE UPORABNEGA DOVOLJENJA ZA STARE OBJEKTE (118. člen GZ)

Za kakšne objekte je predviden?

 • stavbe, zgrajene pred 31.12.1967, če se namembnost ni bistveno spremenila in je zemljišče evidentirano v zemljiškem katastru,
 • stanovanja in poslovni prostori v etažni lastnini, ki so bila rekonstruirana na podlagi gradbenega dovoljenja, izdanega pred 1.1.2003,
 • enostanovanjske stavbe, ki so bile zgrajene na podlagi gradbenega dovoljenja pred 1.1.2003, če so bile 1.1.2003 v uporabi in so evidentirane v zemljiškem katastru,
 • gradbeni inženirski objekti (GIO), zgrajeni pred 31.12.1967,
 • objekti gospodarske javne infrastrukture (GJI), objekti obrambe, objekti s področja zaščite in reševanja, zgrajeni pred 25.6.1991,
 • objekti, zgrajeni na podlagi priglasitve del pred 9.11.1996, če so v uporabi in se namembnost ni spremenila.

 

Kako do uporabnega dovoljenja po tem postopku?

Šteje se, da imajo zgoraj našteti objekti pridobljeno gradbeno in uporabno dovoljenje (novi gradbeni zakon vzpostavlja to domnevo). Na zahtevo investitorja se izda odločba, ki to potrjuje.

Kakšen status ima objekt po pridobitvi uporabnega dovoljenja?

Po pridobitvi dovoljenja so ti objekti pogojno izenačeni z legalnimi, ker bistvene zahteve gradnje, ki se preverjajo sicer v primeru pridobivanja vseh potrebnih dovoljenj za novogradnjo, v tem postopku niso preverjene. Najpreprosteje to pomeni, da inšpekcijski postopki zoper takšno gradnjo ne bodo uvedeni.

 

 1. POSTOPEK PRIDOBITVE UPORABNEGA DOVOLJENJA ZA OBJEKT DALJŠEGA OBSTOJA (117. člen GZ)

Za kakšne objekte je predviden?

Objekt, zgrajen brez dovoljenj pred 1.1.1998, ki obstaja v enakem obsegu, ima bistveno enako namembnost in je stavba evidentirana v katastru stavb ali je objekt gospodarske javne infrastrukture evidentiran v katastru GJI.

Katera dokumentacija je potrebna?

Zahtevi za izdajo dovoljenja za objekt daljšega obstoja se priložijo:

 • posnetek obstoječega stanja (tloris, prerez in dimenzije objekta, pri stavbah tudi pogled in tlorise vseh etaž z osnovnimi merami prostorov ter seznamom prostorov s površinami),
 • dokazila:
 • o pravici graditi,
 • posnetek obstoječega stanja,
 • plačilu komunalnega prispevka,
 • da je bil objekt zgrajen pred 1.1.1998,
 • da je objekt evidentiran,
 • ali je za objekt izrečen inšpekcijski ukrep zaradi nevarne gradnje,
 • o plačilu nadomestila za degradacijo in uzurpacijo.

Kako do uporabnega dovoljenja po tem postopku?

Investitor vloži zahtevo za pridobitev uporabnega dovoljenja skupaj z vsemi dokazili. Po pravnomočnosti odločbe pristojni organ po uradni dolžnosti predlaga vpis v kataster pogojne veljavnosti dovoljenja za objekt daljšega obstoja.

Kakšen status ima objekt po pridobitvi uporabnega dovoljenja?

Tak objekt ni izenačen z legalno zgrajenimi, ne bo pa predmet inšpekcijskih postopkov, ker ni več nelegalen ali neskladen. Šteje se, da objekt ima uporabno dovoljenje.

 

 1. POSTOPEK PRIDOBITVE UPORABNEGA DOVOLJENJA Z DOPUSTNIMI ODSTOPANJI (113. člen GZ)

Za kakšne objekte je predviden?

Za objekte z dopustnimi odstopanji od gradbenega dovoljenja, zgrajenimi pred 17.11.2017. Prednost tega postopka je, da ni potrebno spreminjati gradbenega dovoljenja.

Dopustna odstopanja so opredeljena v 66. členu Gradbenega zakona:

66. člen

(dopustna manjša odstopanja od gradbenega dovoljenja)

(1) Pri izvajanju gradnje so v času veljavnosti gradbenega dovoljenja dopustna manjša odstopanja od gradbenega dovoljenja in potrjene dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, če je odstopanje takšno, da:

– se ne posega na druga zemljišča, kot so določena v gradbenem dovoljenju,

– je skladno z določbami prostorskega izvedbenega akta, ki je veljal v času izdaje gradbenega dovoljenja, ali s pogoji, določenimi v lokacijski preveritvi,

– se posamezne zunanje mere stavbe, določene v gradbenem dovoljenju (širina, višina, dolžina, globina, polmer in podobno) ne povečajo za več kot 0,3 m ali se posamezne dimenzije zmanjšajo,

– ne vpliva na mnenja pristojnih organov in njihove pogoje, določene v gradbenem dovoljenju, in je skladno s predpisi s področja mnenjedajalca,

– so ne glede na drugačno tehnično rešitev od potrjene v gradbenem dovoljenju, izpolnjene bistvene in druge zahteve po predpisih, ki so veljali v času izdaje gradbenega dovoljenja in

– v samem bistvu ne spremeni objekta in njegove namembnosti.

Kako do uporabnega dovoljenja po tem postopku?

Dokumentacija za pridobitev dovoljenja, ki se priloži zahtevi za izdajo dovoljenja, se izdela na podlagi predpisov, ki so veljali v času gradnje ali izdaje uporabnega dovoljenja, če je to ugodneje za investitorja. Projektant mora potrditi, da gre za dopustna odstopanja.

Kakšen status ima objekt po pridobitvi uporabnega dovoljenja?

Tak objekt je izenačen z legalno zgrajenimi, šteje se, da ima uporabno dovoljenje in ni nelegalen ali neskladen.

 

 1. POSTOPEK PRIDOBITVE ODLOČBE O LEGALIZACIJI (114. člen GZ) (veljal bo samo 5 let)

Za kakšne objekte je predviden?

Za nelegalne, neskladne objekte in objekte z neskladno uporabo, ki so bili zgrajeni do strehe ali je bil gradbeno inženirski objekt končan pred 17.11.2017. Ne velja za objekte, zgrajene pred 30.4.2004 z vplivi na okolje po Zakonu o varstvu okolja (ZVO-1) ali za katere je bila obvezna presoja sprejemljivosti po Zakonu o varstvu narave (ZON).

Kako do uporabnega dovoljenja po tem postopku?

Investitor vloži zahtevo za izdajo dovoljenja. Pristojni organ izda odločbo v 90 dneh, uporabljajo se določbe za postopek izdaje gradbenega dovoljenja.

Zahteva za legalizacijo vsebuje:

 • podatke o vlagatelju zahteve,
 • dokazilo o obstoju gradnje in podatke o gradnji, ki je predmet zahteve,
 • dokazila:
 • da sta plačana nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo in komunalni prispevek,
 • je objekt skladen z veljavnimi predpisi ali predpisi, ki so veljali v času gradnje,
 • je objekt izveden na kmetijskem zemljišču, če je bonitetna ocena manjša od 40 in je občina v predhodni lokacijski preveritvi odobrila legalizacijo,
 • podpisana izjava projektanta, da so izpolnjene bistvene in druge zahteve po sedaj ali v času gradnje veljavnih predpisih,
 • so pridobljena potrebna mnenja,
 • je izkazana pravica graditi,
 • je objekt evidentiran v katastru stavb ali GJI,
 • je zagotovljena minimalna komunalna oskrba (glede na prostorski plan),
 • dokumentacijo:
  • osebno ime in naslov ter podpis pooblaščenega arhitekta in inženirja, ki je izdelal dokumentacijo za legalizacijo,
  • zemljiškokatastrski prikaz, če je objekt evidentiran, oziroma geodetski načrt z vrisanim objektom, če ta še ni evidentiran, kadar evidentiranje zahtevajo predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin,
  • opis objekta, vrsto objekta in pri stavbah ter gradbeno inženirskih objektih klasifikacijsko številko v skladu s predpisom, ki ureja uvedbo in uporabo enotne klasifikacije vrst objektov, ter navedbo parcelnih številk za zemljiške parcele, na katerih se nahaja objekt,
  • razvrstitev objekta glede na njegov namen v skladu s predpisom, ki ureja enotno klasifikacijo vrst objektov glede na njihov namen,
  • če gre za nadzemni objekt, najmanj štiri fotografije, ki prikazujejo objekt z vseh strani neba, pri stavbah pa tudi vseh fasad stavbe,
  • posnetek obstoječega stanja izvedenega objekta: pri stavbah v merilu 1:100, pri drugih vrstah objektov pa 1: 200, ki ustreza dejanskemu stanju na terenu.

Kakšen status ima objekt po pridobitvi uporabnega dovoljenja?

Takšen objekt je izenačen z legalno zgrajenimi, šteje se, da ima uporabno dovoljenje.

 

Pišite nam

Osebne podatke hranimo in obdelujemo za namene ohranjevanja stika s strankami, informacijsko-tržnega obveščanja in pospeševanja prodaje.
Več o politiki varstva osebnih podatkov.